cart2.png
0 מוצרים
0
סל קניות
חסכתם : 0.00 סיום קניות ותשלום 0

** המחיר הכולל הינו לפני שקילת המוצרים ועשויי להשתנות בהיקף סביר

תקנון כחול ולבן

 

ברוכים הבאים לאתר המקוון של כחול ולבן. אתר זה מוגש ללקוחותינו, במסגרת מאמצינו לקדם ולייעל את השירות. אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים.   

אנא שימו לב כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי התקנון כפי שיפורטו להלן. 

1. בכל שאלה ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות שלנו בטלפון 050-4244668 , או באמצעות וואטסאפ לאותו מספר טלפון, או באמצעות תיבת הפניות באתר.

מוקד התמיכה נועד לסייע לכם ולתת מענה לבעיות הקשורות בשימוש באתר ולפניות הנוגעות להזמנות באתר. 

2. אתר כחול ולבן הינו ממשק אינטרנטי המופעל דרך אתר ומותאם לסלולר, במסגרתו מתבצעות מכירות קמעונאיות (להלן: "כחול ולבן"  או "האתר" או "האפליקציה", לפי העניין). האתר מנוהל ע"י חברת כחול ולבן מושב אומץ משק 59, ד.נ 3887000 עמק חפר (להלן: "כחול ולבן") במסגרת מאמציה לקדם ולייעל את השירות המוענק ללקוחותיה. 

 

3. כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (להלן: "הלקוח"), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה בכחול ולבן  יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד כחול ולבן ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מחברות הבת שלה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של כחול ולבן על פי תקנון זה. 

  

4. השירות שניתן במסגרת כחול ולבן מוענק בתחומי מדינת ישראל והכל באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי כחול ולבן לפי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: "אזורי משלוח").  


יובהר כי על אף האמור לעיל לכחול ולבן הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי המשלוח ללא מתן הודעה מוקדמת מראש. 

 

5. אספקת מוצרים שנרכשו מכחול ולבן  אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור המשלוח, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור. 

 

6. רכישה של מוצרי טבק ומשקאות משכרים מותרת אך ורק ללקוחות אשר גילם מעל 18 שנים. קבלת משלוח המכיל סיגריות ו/או מוצרי טבק ו/או משקאות משכרים ו/או מוצרי פארם יקרי ערך (על פי קביעתה של הנהלת האתר) - דורשת נוכחות של הלקוח בבית בעת קבלת המשלוח, וזיהויו בתעודת זיהוי או באמצעי זיהוי אחר. 

 

7. כחול ולבן שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי כחול ולבן בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן בכחול ולבן לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן. 

 

8. כחול ולבן, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות כחול ולבן , וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. 

 

9. תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין. 

 

"המוצרים"

 

10. בתקנון זה הביטוי "מוצרים" פירושו מוצרי מזון ומוצרי צריכה אחרים הנמכרים מעת לעת בחנות של כחול ולבן ואשר מועד אספקתם התבקשה על ידי הלקוח בעת מילוי ההזמנה, בכפוף לאמור בתקנון זה בפרק שכותרתו "אספקה". 

 

11. שמות המוצרים יופיעו במסגרת רשימות שתוצגנה באתר (להלן: "רשימת המוצרים"). 

 

12. כחול ולבן אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים בכחול ולבן  ורשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה הנ"ל. 

 

13. אופן הצגת המוצרים ב כחול ולבן יקבע על ידי כחול ולבן מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את כחול ולבן

 

14. הלקוח יהא רשאי להוסיף ל"סל הקניות" / "עגלת הקניות" גם מוצרים שבזמן הליקוט המוצר היה חסר במלאי. משמעות המושג "המוצר חסר במלאי" או כל מונח דומה אחר תהא כי המוצר איננו מצוי בעת ההזמנה במלאי החנות המספקת. במקרה זה הלקוח לא יחויב בגין המוצר הנ"ל, אנו נמליץ על תחליפים במידה וניתן ו/או הלקוח מבקש זאת. והיה ולא נוצר קשר עם הלקוח, כחול ולבן תהא רשאית לספק תחליפים למוצרים חסרים עפ"י שיקול דעתה גם אם מחירו של המוצר החלופי יהא שונה ממחיר המוצר המוזמן. 

 

15. במסגרת הרכישה ב כחול ולבן, יהיה הלקוח רשאי להזמין ממוצר כלשהו אך ורק כמות סבירה. סבירות הכמות כאמור תהה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של כחול ולבן. יתרה מכך, אלא אם יוחלט אחרת על ידי הנהלת כחול ולבן, מכירת מוצרים הנמכרים במבצע מוגבלת ל-6 (שישה פריטים) מכל מוצר.

  

המחירים

 

16. מחירי המוצרים שיפורסמו ב כחול ולבן הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח באתר כחול ולבן ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. כחול ולבן תהה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח. 

 

17. מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע ואשר מסומן בצידם הסימן בהנחה, במבצע או בהטבה אחרת יסופקו במחיר המבצע כפוף לכך שמועד האספקה חל תוך 14 ימים מיום סגירת ההזמנה. למען הסר ספק יובהר, כי אם מועד האספקה חל לאחר חלוף 14 ימים מיום סגירת ההזמנה, הלקוח יחויב בגין המוצר בהתאם למחירו במועד האספקה. מובהר עוד, כי במקרה זה אם מוצר אשר המחיר המוצג לגביו במסגרת מבצע פג בטרם סופק המוצר ללקוח, יחויב בגינו מחיר המחירון ללא מבצע. במקרה של שינוי סל המוצרים בהזמנה, יעודכנו המחירים, המבצעים וההטבות בהזמנה בהתאם ליום סגירת ושליחת ההזמנה המעודכנת ויישמרו ל-14 ימים נוספים. יתרה מכך, אלא אם יוחלט אחרת על ידי הנהלת כחול ולבן , מכירת מוצרים הנמכרים במבצע מוגבלת ל-6 (שישה) פריטים מכל מוצר.

 

18. חיוב הלקוח בגין מוצרים שקילים יהא בהתאם למשקל המוצרים בפועל. יוסבר כי בעת ביצוע הזמנה, אומדן ערך ההזמנה שנמסר ללקוח מתבצע עפ"י הערכת המשקל של המוצרים השקילים המוזמנים, ואולם החיוב בפועל יתבצע עפ"י שקילה של המוצרים בסמוך לאספקתם ללקוח. 

 

19. מחירי פירות וירקות במדינת ישראל פטורים ממע"מ כחוק. יחד עם זאת מופיעים באתר גם מוצרים המחויבים במס ערך מוסף (מע"מ).

 

 

ביצוע הרכישה באתר

  

20. הוספת מוצרים בודדים ו/או טעינת רשימת מוצרים תיצור את סל הקניות שהלקוח מבקש לרכוש וזאת מתוך מגוון המוצרים המוצגים באתר. 

 

21. סיום הרכישה, בתום מילוי הסל, יבוצע בלחיצה על כפתור "לתשלום" או "לתשלום בקופה". על הלקוח יהיה להזין את הפרטים המבוקשים בתהליך סגירת ההזמנה. 

בסיום התהליך יתקבל דף המציג את פרטי ההזמנה ומספר הזמנה ייחודי שיהווה אסמכתא לשליחת הזמנה. 

 

22. לביצוע הזמנה בכחול ולבן נדרש מינימום סכום של 75 ש"ח .

 

23. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שאבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות תוכנת אבטחה SSL הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני כדוגמת כחול ולבן וכן באמצעות סיסמה שהלקוח מתבקש להקליד בשלב הכניסה ל"מעבר לקופה" (במידה ונרשמת לא כאורח). 

 

24. כחול ולבן שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות כחול ולבן  וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור. מובהר כי שירות כחול ולבן אינו מהווה הצעה בלתי הדירה למכירת מוצרים. קבלת הזמנה מאת הלקוח לרכישת מוצרים תהווה הצעה של הלקוח לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות אספקה בפועל של המוצרים, בכפוף למלאי הקיים במועד האספקה ובהתאם להוראות תקנון זה. 

  

התשלום

  

25. התשלום בגין קנייה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, השייך ללקוח המזמין ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת בדף "החשבון שלי", "פרטים אישיים". ככל שיבחר הלקוח להשתמש בכרטיס אשראי אחר, יזין את כל הפרטים כנדרש באתר, ופרטי כרטיס זה ישמרו יחד עם פרטי כרטיס האשראי הקיימים באתר.

לאחר חיוב הלקוח בכרטיס אשראי ומשלוח המוצרים שהלקוח רכש ליעדם, תופק עבור הלקוח חשבונית עסקה או חשבונית מס ממוחשבת. הלקוח מאשר בזאת כי הוא מסכים למשלוח החשבונית אליו בעת אספקת סל הקניות (או בכל אמצעי ממוחשב אחר שכחול ולבן  תמצא לנכון). הלקוח רשאי לבטל הסכמתו לקבלת חשבונית במייל בכל עת באמצעות מסירת הודעה באתר, באפליקציה, בטלפון ואו בוואטס אפ. 

 

26. על אף האמור לעיל כחול ולבן שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים מיוחדים ללקוחות שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי. 

 

27. תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים בחנות כחול ולבן בעת מועד האספקה. 

 

שעות פעילות כחול ולבן

 

28. הקלדה של הזמנה בכחול ולבן  אפשרית בכל שעות היממה, למעט אם האתר או האפליקציה מושבת/ת לצורך תחזוקתו/ה ו/או מכל סיבה אחרת. מועדי וזמני האספקה של ההזמנה, כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן. באתר האינטרנט מוצגים מועדי האספקה הזמינים למשלוח בהתאם לאזור מגוריכם ובכפוף לאזורי השירות של כחול ולבן  .

 

29. עדכון או ביטול הזמנה, אפשרית בשעות פעילות מוקד שרות הלקוחות בלבד. שעות הפעילות יעודכנו מעת לעת על פי שיקול דעתה של כחול ולבן , ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, ויפורסמו באתר. שינוי בהזמנה לאותו היום ניתן לבצע דרך שירות הלקוחות בכפוף לאישורם.

 

30. שעות הפעילות של מוקד שרות לקוחות הינן כדלקמן:

 

ימים א' - ה' : 21:00 - 08:00 

יום ו' וערבי חג : 16:00- 08:00 

 

31. על אף האמור בכל מקום בתקנון זה, מובהר בזאת כי ייתכן ויחולו שינויים/חריגות במועדי האספקה וכן במועדי שעות הפעילות של מוקד שירות הלקוחות וכחול ולבן אינה מחויבת למועדים אלה. 

 

דמי משלוח

 

32. הזמנה ניתן לבצע רק באמצעות אתר כחול ולבן. בנוסף למחירי המוצרים יחויב הלקוח בדמי משלוח בסך 25 ₪ בגין אספקת מוצרים בסך כולל של עד 300 ש"ח למען המבוקש במסגרת הזמנה אחת. דמי המשלוח בגין אספקת מוצרים כאמור, בסך כולל של מעל ל- 300 ₪ יהיו ללא דמי משלוח. 

 

33. דמי המשלוח יקבעו סופית בהתאם לסכום הקניה לתשלום ביום אספקת המוצרים, כך שככל שסכום הקניה בפועל יפחת מ- 300 ש"ח מכל סיבה שהיא ולרבות בשל חוסר במוצרים ו/או קיומם של מבצעים וכד', יחויב החשבון בדמי משלוח בסך 25 ש"ח בנוסף לסכום הקניה.
 

מובהר כי לקוח שתואם עמו משלוח ולא היה בביתו במועד שתואם עמו, יחויב בדמי משלוח מלאים בגין משלוח חוזר, בנוסף לדמי המשלוח בהם חויב (אם חויב), בהתאם לתעריפים הקבועים באתר, וזאת גם אם המשלוח המקורי הינו ללא דמי משלוח או בהטבה בדמי משלוח.

 

אספקה

 

34. מובהר כי אספקת המוצרים בגין הזמנה שתתקבל תתבצע בכפוף לאישור העסקה ואמצעי התשלום ע"י חברת האשראי (בתשלום בכרטיס אשראי) ומכחול ולבן שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר תשלום אשר אינו מקובל עליה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. 

 

35. בעת מילוי ההזמנה יבחר הלקוח בין איסוף עצמי לשירות עד הבית. 

מובהר כי כחול ולבן תציע מועדים לאספקה בהתאם ליכולת האספקה שלה באותה עת ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.

 

36. כחול ולבן תשתדל לספק את כל המוצרים בהזמנה, אולם לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לביצוע משלוח בזמן סביר. לכן, כחול ולבן אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו וללקוח לא תהיינה טענות כלשהן כלפי כחול ולבן בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה. כחול ולבן תספק ללקוח רק את המוצרים שנמצאים במלאי החנות המספקת בעת הכנת המשלוח, או תחליפים בתאום עם הלקוח ככל שהלקוח יבקש זאת בכפוף לאמור בסעיף 14 דלעיל. 

 

37. כחול ולבן לא תגבה, במסגרת ההזמנה, את מחיר המוצר/ים שלא יסופק/ו בהתאם לאמור לעיל. 

 

38. במקרה והלקוח או מי מטעמו לא יהיה נוכח בעת האספקה, במען המבוקש לאספקה, יוחזרו המוצרים לחנות ומועד חלופי לאספקה יתואם באחריות הלקוח, דהיינו הלקוח ביוזמתו ייפנה למוקד שרות לקוחות ויתאם מועד אספקה חדש. במקרה כזה יחויב הלקוח בדמי משלוח נוספים על פי התעריפים המצוינים לעיל. האמור לעיל לא יחול במידה והשליח יצליח ליצור קשר טלפוני עם הלקוח ויקבל הסכמתו שהמוצרים יושארו ליד הדלת או אצל שכן. האחריות הבלעדית הנובעת מהשארת מוצרים ליד הדלת או אצל שכן, כאמור לעיל, תהא של הלקוח. במקרה בו הלקוח לא ייתן את הסכמתו להשארת המוצרים כאמור, אזי המוצרים יוחזרו לחנות. במקרה כזה, הבאת המוצרים בשנית תחייב את הלקוח בתשלום נוסף של דמי שירות. יודגש כי לקוח המבקש כי המוצרים יושארו ליד הדלת עושה זאת על אחריותו המלאה ולא יוכל לבוא בטענות ו/או בתביעות ו/או בדרישות כלשהן לכחול ולבן  לרבות אך לא רק, במקרה של גניבת המוצרים, ויחויב במלוא סכום הקניה והמשלוח. במקרים הבאים לא תתאפשר השארת המוצרים המוזמנים בסמוך לדלת כאמור, ונוכחות הלקוח וכן הצגת תעודה מזהה במועד אספקת המוצרים, תהא תנאי הכרחי לאספקתם: (א) משלוח בהזמנה ראשונה של הלקוח באתר, (ב) הזמנה שמכילה סיגריות ו/או מוצרי טבק ו/או משקאות משכרים ו/או מוצרי פארם יקרי ערך (על פי קביעתה של הנהלת האתר). 

הלקוח מאשר שידוע לו שהשליח לא יעלה בבניין לקומה רביעית ומעלה ללא מעלית, או לבניין עם קשיי גישה לכניסה, למשל בשל שיפוצים, עבודות תמ"א וכיוצא בזה. 

 

 

39. למען הסר ספק מובהר כי שעון השרת, בו מופעל האתר, יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין שעת אישור ההזמנה על ידי הלקוח באתר ושעת הוצאת החשבון על ידי כחול ולבן . 

 

 החזרת מוצרים

 

40. על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה. 

 

41. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ"ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד שירות לקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין. החזרת מוצרים אשר אינם פסידים (מתקלקלים או מתכלים) ניתן להחזיר תוך 14 יום מקבלתם באריזה המקורית ו/או בהתאם להוראות החוק. 

 

ביטול / שינוי הזמנה

 

42. במקרה של שינוי שהוא עדכון של סל המוצרים, יעודכנו המחירים, המבצעים וההטבות בהזמנה בהתאם ליום סגירת ושליחת ההזמנה המעודכנת. במקרה של שינוי סל המוצרים בהזמנה, יחושב מחיר הסל לפי המחירים במועד סגירת ההזמנה המעודכנת.

 

43. ביטול/שינוי ההזמנה יכול להתבצע רק באמצעות מוקד שירות הלקוחות בטלפון או בוואטס אפ. 

 

44. כחול ולבן  תהא רשאית לבטל הזמנה ובלבד שתמסור על כך ללקוח הודעה שעתיים ומעלה לפני מועד האספקה.

 

45. יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח - 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו - 1986, ו/או בכפוף למדיניות כחול ולבן כפי שתהא מעת לעת. 

    

46. ביצוע הזמנה ורכישה על ידי הלקוח מכחול ולבן יכולה להתבצע הן באמצעות האינטרנט.

 

      

47. לקוח שביצע הזמנה באתר רשאי לשנות/לבטל את ההזמנה או להחזיר מוצר כלשהו מתוך ההזמנה באמצעות פנייה למוקד שרות לקוחות- בטלפון או בווטסאפ, בכפוף לאמור בתקנון זה בדבר אופן שינוי/ביטול הזמנה. 

 

48. ניתן לבטל הזמנה עד השעה 10:00 ביום שלמחרת. ביטול ההזמנה יעשה באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות והודעה בווטסאפ לטלפון 050-4244668 . הודעה על ביטול מהלקוח תתקבל רק מנייד הרשום בהזמנה.

 

49. כחול ולבן תהא רשאית לבטל הזמנה מכל סיבה שהיא. כחול ולבן לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי בגין ביטול הזמנה כאמור, לרבות אם ביטול ההזמנה נובע מכך שהמוצר אזל במלאי וכדומה.
 

 

 

הערות למוצר

50. הנתונים המופיעים על המוצרים נמסרו על-ידי ספקי המוצר ובאחריותם. 

 

51. ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים.

 

52. אלרגניים / גלוטן – אין להסתמך על הפירוט המופיע במרכיבי המוצר כפי שמופיעים באתר. יש לקרוא את המופיע על גבי המוצר לפני השימוש בו.

באתר מוצג סימון תזונתי למוצרי המזון הנמכרים בו, לרבות סמלי מזון אדומים, כנדרש בתקנות הגנה על בריאות הציבור (מזון) (סימון תזונתי), תשע"ח-2017 (בסעיף זה - "התקנות"), וזאת על פי המידע שהתקבל מהספקים ובאחריותם. הסימון התזונתי וסמלי המזון מופיעים בדף המוצר. ניתן להגיע לדף המוצר על ידי הקלקה על המוצר מכל דף באתר. התקנות אינן חלות על מוצרים שיוצרו או יובאו לפני יום 1.1.2020, ומוצרים כאמור ייתכן שיסופקו ללקוח ללא סימון הנדרש בתקנות, אף אם סימון כנ"ל מופיע בדף המוצר. 

  

53. התמונות הינן להמחשה בלבד.

 

אחריות

 

54. כחול ולבן אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם ללקוח כחול ולבן   ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר כחול ולבן  ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג' כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח כחול ולבן   וכדומה. 

   

55. הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לכחול ולבן  ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות. 

  

56. הלקוח פוטר את כחול ולבן  מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר. 

   

57. כחול ולבן  לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק - מכוח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד'. 

   

58. כחול ולבן  לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת באשר הם. 

   

59. כחול ולבן  לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים ו/או שירותים שיירכשו מכחול ולבן   ואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם כחול ולבן או ישירות ללקוחות, לרבות פגמים במוצרים, בשירותים (לרבות בהובלתם ו/או בהתקנתם), אי התאמה בין המוצר לתיאורו באתר וכדומה, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.

 

60. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא מכחול ולבן  בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח. 

  

החוק החל ותניית שיפוט

  

61. על ההתקשרות בין הלקוח לבין כחול ולבן במסגרת כחול ולבן ובמסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד. 

 

62. כחול ולבן  והלקוח מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט חדרה בלבד. 

  

אבטחת האתר 

  

63. אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות אך לא רק:

 

63.1  חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים.

63.2  בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות נסיונות לבדיקת חדירותו.

63.3  שיבוש ו/או נסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל.

 

כחול ולבן   תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט בסעיף זה.
 

פרטיות

 
64. בהצטרפותו לשירותי אונליין, החבר מאשר כי המידע שנמסר על-ידו ו/או ייאסף אודותיו במסגרת חברותו במועדון הלקוחות, יישמר במאגרי המידע שלכחול ולבן  לצורך ניהול וייעול השירות והקשר עימו, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים,  לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו וכן עידוד נאמנות חברי המועדון, מתן שירותים לחברי המועדון ולהבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק. ידוע לחבר כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו.  כמו כן, כחול ולבן   תהא רשאית, למטרות המנויות לעיל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לרכישות במסגרת המועדון, לרשתות ו/או גופים השותפים במועדון, ולכל גורם שיעניק שירותים והטבות לחברי המועדון על פי שיקול דעתה של כחול ולבן .

בהתאם להסכמת החבר כדין, חברת כחול ולבן   תהא רשאית לפנות אל החבר מעת לעת בדיוור ישיר לצורך קבלת הצעות למוצרים ו/או שירותים, מבצעים וקידומי מכירות (של מוצרים, שירותים, הטבות וכיו"ב של הרשתות והגופים המעניקים הטבות במסגרת המועדון דרך החברה ושל גורמים אחרים שיעניקו שירותים או הטבות לחברי המועדון), באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון, וזאת כל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת מהחבר בכתב בכל עת.

על אף האמור לעיל ובכפוף להוראות כל דין כחול ולבן  תהיה רשאית להעביר מידע מפורט ומזוהה של רכישות הלקוח ברשת לצדדים שלישיים, אם תתקבל הסכמת הלקוח לעשות כן ו/או בהתאם להוראות של כל גוף שלטוני/שיפוטי מוסמך.
 

65. במידה והלקוח מעוניין להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על כך לכחול ולבן בכתב בהתאם להוראות כל דין. 

 

66. כחול ולבן  תהא רשאית להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש של הלקוח לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם הלקוח, לצורכי דיוור ישיר או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את הלקוח.
 

הזכויות של כחול ולבן באתר67.  הקניין הרוחני בכחול ולבן ,  בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר ("תכולת האתר"), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של כחול ולבן, או של צדדים שלישיים כחול ולבן קיבלה מהם רישיון שימוש כדין. 

 

68.כחול ולבן  שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה. 

 

69. השמות מכחול ולבן, כחול ולבן ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של כחול ולבן הם בבעלות מלאה ובלעדית של כחול ולבן, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם. 

 

70. כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד. מובהר כי הפרה של זכויות קניין רוחני של צד ג' תהיה באחריות הספק הרלוונטי בלבד.

 

71. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב כחול ולבן.


(עדכון 18.05.2020)